WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 7 września 2004 roku. Wewnątrzszkolny system oceniania został zaktualizowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 września 2004 roku.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

  Do głównych zadań wewnątrzszkolnego systemu oceniania należy:

 • diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 • ocenianie postępów,
 • przekazywanie informacji o postępach uczniowi i rodzicom ( prawnym opiekunom),
 • upowszechnienie osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 • ewaluacja. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej w Kielnarowej

  POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

  Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • Zapoznania uczniów ze szkolnym systemem oceniania.
 • Przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń wiedział czego się od niego oczekuje.
 • Stosowania różnorodnych form oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i tak aby uczeń mógł jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.
 • Stosowanie oceny cyfrowej w skali 1 - 6.
 • Podania maksymalnej liczby punktów jakie uczeń może osiągnąć z określonego programem nauczania materiału podczas pisemnego sprawdzianu ( testu).
 • Umożliwienia uczniom samooceny.
 • Uwzględniania różnic między poszczególnymi uczniami.
 • Obiektywnej oceny, stosując takie formy oceniania , aby ocena była niezależna od osoby egzaminatora.
 • Ujawniania oceny uczniowi i jego rodzicom i wskazania kierunku poprawy.
 • Zawiadomienia rodziców ucznia /opiekunów prawnych/ o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu na 30 dni przed klasyfikacją z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zawierać potwierdzenie odbioru.
 • Zapoznania ucznia na tydzień przed klasyfikacją o przewidywanej dla niego ocenie końcoworocznej lub semestralnej.

  SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY

  Ranking
  - wewnątrzklasowy,
  - międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia
  - szkolny
  Wewnątrzszkolne konkursy
  - przedmiotowe,
  - artystyczne
  - sportowe
  - związane z działalnością na rzecz środowiska

  System nagradzania
  - nagrody rzeczowe
  - sponsorowanie wycieczki
  - dyplomy
  - medale
  - tytuły nadawane uczniom ( np. najlepszy informatyk, )

  DOKUMENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

  Postępy uczniów będą odnotowane w :
  - dziennikach lekcyjnych
  - kronikach
  - dyplomach
  - na fotografiach i innych nośnikach.
 • prowadzenie zeszytów uczniowskich,
 • opracowania pisemne wybranych zagadnień,
 • samodzielne przygotowanie opracowań związanych z określonym przedmiotem nauczania ,
 • szkolne wypracowania klasowe,
 • pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności ( testy, sprawdziany)
 • udzielanie ustnych wypowiedzi odnotowanych w dzienniku szkolnym (data, ocena, rodzaj wypowiedzi, lub aktywności)

  SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW

 • wpisy do dzienników lekcyjnych
 • spotkania indywidualne z rodzicami
 • okazjonalnie wydawana gazetka informująca o życiu szkoły i wybitnych osiągnięciach uczniów i zespołów klasowych
 • dyżury nauczycieli - godziny konsultacji
 • inne formy np. strona internetowa szkoły

  ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

  Ogólne zasady systemu oceniania

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
  2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali 1 do 6

 • stopień celujący - 6
 • stopień bardzo dobry - 5
 • stopień dobry - 4
 • stopień dostateczny - 3
 • stopień dopuszczający - 2
 • stopień niedostateczny - 1
  3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.
  4. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
  5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów.

  Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku (semestru) i warunki ich poprawiania.

  1. Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+"
  2. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji ucznia podczas pisemnej kontroli wiadomości ( prace klasowe, sprawdziany, testy, itp.) stosuje się znak "0", uwzględniany przy ustalaniu ocen semestralnych i końcoworocznych.
  3. Wprowadza się możliwość poprawiania ocen oznaczonych cyframi "0,1" ustalonych w trakcie pisemnych prac w terminie do 14 dni od dnia ustalenia oceny.
  4. Od ustalonej przez nauczyciela oceny końcoworocznej przysługuje uczniowi prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 7 września 2004 roku (§ 17 pkt 1-10)

  RODZAJE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

  Wprowadza się następujące rodzaje sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
 • wypowiedzi ustne
 • prace pisemne
 • sprawdziany wiedzy (testy)
 • wytwory pracy ucznia
 • sprawności i umiejętności ( praktyczne)

  Podczas pisemnej kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciel informuje o przyjętych progach punktowych dla poszczególnych stopni, lub o szczegółowych kryteriach wynikających ze specyfiki danego przedmiotu. W ocenie sprawności i umiejętności ucznia na zajęciach z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, należy uwzględniać zaangażowanie (pilność, aktywność, frekwencję) w kontekście możliwości osobowych . Przy ustalaniu oceny celującej nauczyciel określa minimalny zakres treści wykraczającej poza obowiązujący program nauczania. Podczas ustalania oceny dopuszczającej nauczyciel uwzględnia dodatkowo (oprócz zakresu określonego w kryteriach), frekwencję, pilność, wkładany wysiłek aktywność na lekcjach danego przedmiotu.

  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

  1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

  posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy obowiązującego programu nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, lub rozwiązuje problemy ( zadania) wykraczające poza obowiązujący program lub, wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach i innych formach rywalizacji międzyszkolnej, kwalifikując się do finałów na szczeblu (co najmniej) wojewódzkim

  2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się wiedzą , samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową.

  3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe. potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych , lub praktycznych o wyższym stopniu trudności, nie popełnia błędów w podstawowej terminologii, prawidłowo rozumuje i wyprowadza trafne wnioski .

  4 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - zna treści na stopień dopuszczający, a ponadto:
  - rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji
  - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, lub praktyczne

  5 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrafi, także przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne, lub praktyczne

  6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

  1. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z wypowiedzi ustnej
  a/ niedostateczną:
 • Uczeń nie ma wiedzy podstawowej
 • Nie potrafi odtworzyć wiadomości w pamięci
 • W ewentualnie odtwarzanych wiadomościach uczeń popełnia błędy rzeczowe
 • Uczeń błędnie stosuje podstawową terminologię naukową
 • Posiadanych wiadomości nie potrafi zastosować w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela
 • Wypowiedzi są chaotyczne o nieudanym stylu
  b/ dopuszczającą:
 • Uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości z pamięci bez błędów rzeczowych
 • Powierzchowny dobór treści ale dowodzący zrozumienie tematu
 • Uboga lub częściowo błędna terminologia przedmiotowa
 • Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę w sytuacjach typowych, nieskomplikowanych z ewentualną pomocą nauczyciela
 • Odpowiedź z ubogim doborem treści merytorycznych, niespójna, bez logicznego powiązania faktów i wyciągnięcia trafnych wniosków.
  c/ dostateczną:
 • Częściowy dobór treści;
 • Niepełny dobór faktów, powierzchowna ich analiza i interpretacja;
 • Poprawne definiowanie pojęć;
 • Mało precyzyjne uzasadnienie wypowiedzi;
 • Odtwórcze myślenie i wnioskowanie;
 • W części wypowiedzi prawidłowo stosowana terminologia charakterystyczna dla danego przedmiotu;
 • Wypowiedź mało spójna, w części chaotyczna
 • Nieliczne błędy językowe.
  d/ dobrą:
 • Właściwy dobór treści;
 • Poprawna interpretacja faktów z podkreśleniem związków przyczynowo-skutkowych;
 • Prawidłowe wnioskowanie;
 • Umiejętne łączenie wiedzy z różnych działów danego przedmiotu;
 • Poprawne definiowanie pojęć;
 • Stosowanie zasobu wiadomości przy rozwiązywaniu szkolnych, typowych zadań poznawczych / w tym również sprawdzanie jego umiejętności/ - z pewną dozą samodzielności i inwencji;
 • Drobne uchylenia w konstrukcji wypowiedzi;
 • Styl wypowiedzi poprawny.
  e/ bardzo dobrą
 • Właściwy bogaty dobór treści merytorycznych;
 • Bogate słownictwo, które pozwala na samodzielne, swobodne operowanie faktami oraz stosowanie terminologii naukowej;
 • Umiejętne interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych oraz korelacja wiedzy z różnych dziedzin;
 • Logika i precyzja wypowiedzi, wypowiedź płynna, styl swobodny;
 • W razie potrzeby umiejętność samodzielnego uzupełnienia braków w swojej wiedzy z wykorzystaniem różnych dostępnych informacji, źródeł.
  f/ celującą:
 • Spełnienie wymogów na ocenę bardzo dobrą i zaprezentowanie wiedzy wykraczającej poza program nauczania w danej klasie;
 • Ponadto wykazanie się umiejętnością organizowania swojej wiedzy /porządkowanie, klasyfikowanie, uzupełnianie itp. Oraz stawiania pytań i szukania względnie samodzielnie na nie odpowiedzi;
 • Sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu wojewódzkim lub centralnym

  2. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z wypowiedzi pisemnej

  a/ niedostateczną:
 • Praca w większości nie na temat
 • Dobór treści nie poparty przykładami
 • Błędnie stosowana podstawowa terminologia przedmiotowa
 • Rażące błędy rzeczowe
 • Nie przejrzysty układ treści
 • Styl nieudolny, liczne błędy językowe
 • W pracach /przyroda, matematyka, technika, informatyka brak rysunków, schematy mało czytelne z licznymi błędami/
  b/ dopuszczającą:
 • Praca nie stanowi zwartej całości lecz nieuporządkowany zbiór informacji
 • Powierzchowny dobór treści z małą liczbą przykładów
 • Występują błędy w rozumieniu podstawowych pojęć
 • Liczne błędy rzeczowe
 • Uczeń nie potrafi logicznie wiązać faktów i prawidłowo wyciągać wniosków
 • Występują błędy językowe
 • W pracach / przyroda, matematyka, technika, informatyka, rysunki i schematy nie ilustrują zagadnień związanych z tematem
  c/ dostateczną
 • Większość pracy zgodna z tematem
 • Na ogół trafny wybór przykładów
 • Charakter odtwórczy
 • Zdarzające się nielogiczne powiązania faktów
 • Prawidłowa podstawowa terminologia
 • Występują nie rażące błędy językowe
 • Brak zachowania właściwych proporcji między częściami pracy
 • Występują nie rażące błędy językowe, nie wynikające z przejęzyczeń
  d/ dobrą:
 • Właściwe zrozumienie tematu dla prawidłowego przedstawienia problemu
 • Większa część pracy ilustrowana trafnie dobranymi przykładami
 • Logiczne powiązanie faktów i ich interpretacja
 • Stosowanie terminologii naukowej
 • Ciekawe ujęcie tematu, ale we fragmentach odtwórcze
 • Drobne błędy rzeczowe
 • Zachowanie właściwych proporcji między częściami pracy
 • Wypowiedź precyzyjna, brak lub nieliczne błędy językowe.
  e/ bardzo dobrą:
 • Pełne zrozumienie tematu i bogaty dobór treści merytorycznych
 • Trafnie dobrane przykłady /prawidłowe ilustracje graficzne, które są starannie wykonane i opisane,
 • Prezentowana wiedza faktograficzna jest prawidłowo interpretowana , właściwie zastosowana i logicznie powiązana
 • Terminologia naukowa jest zastosowana we właściwym kontekście
 • Praca posiada właściwą budowę, zachowana jest ciągłość logiczna
 • Język pracy jest zrozumiały, zawiera ciekawe sformułowania
 • Brak rażących błędów ortograficznych i gramatycznych
 • Występują sporadyczne drobne błędy rzeczowe i językowe.
  f/ celującą:
 • Pełne zrozumienie tematu
 • Praca merytorycznie wykracza poza program nauczenia
 • W pełni samodzielna, dojrzała interpretacja i ocena faktów
 • Język pracy ciekawy, praca zachowuje właściwe proporcje, bogate słownictwo, swoboda wypowiedzi
 • Praca nie zawiera błędów rzeczowych, ortograficznych i gramatycznych


  3. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z pracy testowej

  0 - 30 % maksymalnej ilości punktów - niedostateczny
  31 - 40 % maksymalnej ilości punktów - dopuszczający
  41 - 60 % maksymalnej ilości punktów - dostateczny
  61- 85 % maksymalnej ilości punktów - dobry
  powyżej 85 % maksymalnej ilości punktów - bardzo dobry

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń za spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobry i rozwiązanie zadań dodatkowych o charakterze ponadprogramowym.

  Ponadto odnośnie prac pisemnych /sprawdziany, wypracowania klasowe, testy/ nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 • termin poprawy przez nauczyciela i poinformowanie uczniów o wynikach do 2 tygodni
 • nauczyciel ma obowiązek przedstawienia uczniom poprawionych prac i uzasadnienia wystawionej oceny na lekcji przeznaczonej na omówienie wyników
 • każda wymieniona praca pisemna musi być przechowywana przez nauczyciela do końca odpowiedniego semestru

  Przy ustaleniu oceny z wf i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. Przy ustalaniu oceny z języków obcych uwzględnić należy dodatkowe niżej wymienione kryteria wynikające ze specyfiki tych przedmiotów.

  TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO
  /ważne terminy/,

  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. I - szy semestr trwa od 1 września do 31 stycznia roku następnego, II-gi semestr trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć szkolnych w czerwcu. W okresie od zakończenia zajęć w I- szym semestrze do rozpoczęcia zajęć w II- gim semestrze trwają ferie zimowe.

  Szczegółowe terminy zakończenia zajęć w poszczególnych semestrach ogłaszane są na początku roku szkolnego.
  Pisemne sprawdziany ( testy i inne) odbywają się po uprzedniej 7 dniowej informacji nauczyciela o ich terminie Sprawdziany bieżące ( z ostatnich 4 lekcji) nie wymagają informacji o terminie, nie mogą trwać dłużej niż 25 min. Wniosek o weryfikację oceny ( egzamin sprawdzający) musi wpłynąć do dyrektora szkoły w następnym dniu po ogłoszeniu informacji przez nauczyciela o uzyskanym stopniu przez ucznia w danym semestrze ( roku szkolnym)
  Terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem, nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego) Terminy składania prac długoterminowych ustala nauczyciel w uzgodnieniu z uczniami.

  ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

  1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli z wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania danej klasy otrzymał w wyniku klasyfikacji półrocznej ( rocznej) oceny wyrażone stopniami w skali 1 - 6

  2. Uczeń może być nie klasyfikowany jeżeli z jednego, kilku, lub wszystkich przedmiotów nauczania brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Może to nastąpić na skutek nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w jednym semestrze.

  3. Uczeń nie klasyfikowany może składać egzamin klasyfikacyjny:

 • jeżeli nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione
 • jeżeli nieobecności są nie usprawiedliwione Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, gdy z prośbą zwróci się uczeń lub jego rodzice.
 • jeżeli uczeń realizuje indywidualny tok ( program) nauki.

  4. Termin egzaminu ustalony zostaje wspólnie przez ucznia i nauczyciela. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie :

 • dyrektor szkoły ( wicedyrektor), lub przedstawiciel dyrektora
 • nauczyciel przedmiotu
 • nauczyciel tego samego, lub pokrewnego przedmiotu
  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający termin egzaminu, przedmiot, skład komisji , krótką charakterystykę wypowiedzi ucznia, ustaloną ocenę. Egzamin klasyfikacyjny powinien zawierać część pisemną i ustną. Ustalona ocena jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

  5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli z wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w danej klasie otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej oceny co najmniej dopuszczające.
  Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

  6. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu kompetencji (Rozp. MEN z 19 kwietnia 1999) Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu lub go przerwał, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE.

  7. Uczeń klas IV - VI otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem jeżeli: średnia z wszystkich ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie jest wynosi co najmniej 4,75 oraz ocena z zachowania jest przynajmniej oceną bardzo dobrą. Do średniej wlicza się tylko oceny z przedmiotów obowiązkowych.

  8. Uczeń klas IV-VI, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej 1 ocenę niedostateczną może składać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
  Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 7 września 2004 roku.

  Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców ( prawnych opiekunów) - zaniżona. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 7 września 2004 roku. (patrz - Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku i warunki ich poprawiania.)

  OCENA ZACHOWANIA UCZNIA - ZASADY OGÓLNE

  Ocena zachowania ucznia uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:

 • stosunek do obowiązków szkolnych ( frekwencja, zachowanie w szkole i poza szkołą, poszanowanie mienia cudzego( szkolnego),
 • udział w życiu szkoły ( samodzielność i aktywność w zespole klasowym
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • zaangażowanie w pracach organów samorządowych, inicjatywa, stosunek do kolegów, świadczenie pomocy koleżeńskiej)
 • postawa i kultura osobista ( stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły słownictwo, ubiór, higiena osobista, postawa wobec używek - alkohol, papierosy, środki odurzające)
 • aktywność w różnych formach pracy pozaszkolnej
 • opinia o uczniu
  Na ocenę zachowania ucznia nie mają wpływu uzyskiwane przez niego wyniki nauczania.
  Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami w wyniku narady klasowej oraz w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 7 dni od daty zakończenia nauki w danym semestrze, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena ta została wystawiona z naruszeniem tryby przewidzianego dla jej ustalenia.

  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA OKREŚLA REGULAMIN OCENIANIE ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ.